தட தடவென ஏற்றம் கண்ட தங்கம் விலை.. அதுவும் ஏழு வருடத்தில் இல்லாத அளவுக்கு ஏற்றம்..!
rfxsignals January 19, 2021 No Comments

Murrey Math Lines 19.01.2021 (AUDUSD, NZDUSD)

19.01.2021

AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”

In the H4 chart, AUDUSD is moving above the 200-day Moving Average, thus indicating an ascending tendency. In this case, the price is expected to break 7/8 and then continue growing to reach the resistance at 8/8. However, this scenario may be canceled if the price breaks the support at 6/8 to the downside. After that, the instrument may reverse and continue falling towards the support at 5/8.

AUDUSD_H4
Risk Warning: the result of previous trading operations do not guarantee the same results in the future

As we can see in the M15 chart, the pair has broken the upside line of the VoltyChannel indicator and, as a result, may continue trading upwards.

AUDUSD_M15
Risk Warning: the result of previous trading operations do not guarantee the same results in the future

NZDUSD, “New Zealand Dollar vs US Dollar”

In the H4 chart, after rebounding from the 200-day Moving Average, NZDUSD is moving above it. In this case, the price is expected to break 5/8 and then continue growing towards the resistance at 6/8. However, this scenario may no longer be valid if the price breaks 4/8 to the downside. After that, the instrument may reverse and continue falling to reach the closest support at 3/8.

NZDUSD_H4
Risk Warning: the result of previous trading operations do not guarantee the same results in the future

As we can see in the M15 chart, the price has broken the upside line of the VoltyChannel indicator and, as a result, may continue growing to reach 6/8 from the H4 chart.

NZDUSD_M15